Zofia Oslislo

Research

The Insects Project. Problems of Diacritic Design for Central European Languages | Międzynarodowy projekt badawczy

Publikacja THE INSECTS PROJECT: Problems of Diacritic Design for Central European Languages jest rezultatem międzynarodowego projektu badawczego mającego na celu popularyzację wiedzy na temat typografii środkowoeuropejskiej i promocję projektowania nastawionego na specyficzne potrzeby użytkowników języków Grupy Wyszehradzkiej: czeskiego, polskiego, słowackiego i węgierskiego.
Książka zawiera cztery artykuły autorstwa ekspertów w dziedzinie typografii: Palo Bálika ze Słowacji, Filipa Blažka z Czech, Roberta Kravjanszkiego z Węgier oraz polskiego duetu Agnieszki Małeckiej i Zofii Oslislo. Każdy z esejów zawiera część historyczną oraz praktyczną – prezentującą najczęstsze problemy projektowe oraz przykłady dobrych rozwiązań.

Słowa klucze:
typografia, historia, język, znaki diakrytyczne, diakrytyki, Europa Środkowa, Grupa Wyszehradzka

Książka jest dostępna na otwartej licencji, do pobrania ze strony projektu:
theinsectsproject.eu

 

Nowi Ślązacy

Praca doktorska – „Nowi Ślązacy. Miasto, dizajn, tożsamość” jest próbą zbadania zjawiska dizajnu semantycznego inspirowanego kulturą i dziedzictwem regionu, które w ostatnich latach ma istotny wpływ na kształtowanie lokalnej tożsamości. Przedmiotem rozważań jest miasto, jako ośrodek kulturotwórczy i miejsce wykluwania się nowych idei. Jest ono także obszarem działalności aktywistów, którzy starają się zmienić negatywny stereotyp Śląska, jako regionu silnie uprzemysłowionego o zdegradowanym środowisku naturalnym. Ta grupa to Nowi Ślązacy, którzy są liderami zmieniającymi region poprzez dizajn oraz ambasadorami dialogu pomiędzy mieszkańcami o zróżnicowanej kulturze i tożsamości. To osoby, które świadomie zdecydowały się zamieszkać i pracować w województwie śląskim. Są wśród nich między innymi aktywiści, artyści, architekci, etnografowie, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzycy oraz projektanci. Choć tak naprawdę formalne wykształcenie nie odgrywa tu większej roli, liczy się przede wszystkim zaangażowanie. Łączy ich odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją, a dbałość o nie wyraża się w działaniu.

Inspiracją dla Nowych Ślązaków jest m.in. kultura górnicza, krajobraz poprzemysłowy, architektura, język, tradycje kulinarne oraz folklor. Projekty przez nich tworzone pomagają mieszkańcom regionu poznać i docenić własne dziedzictwo, a jednocześnie w sposób atrakcyjny dla przybyszów z zewnątrz, opowiadają historię Śląska. Dizajn staje się ważnym narzędziem prowadzącym do poprawy wizerunku regionu i zmiany społecznej.  Oprócz eseju, w którym zostały naszkicowane tendencje i zanalizowane wybrane przykłady dizajnu semantycznego, książka zawiera czternaście wywiadów z projektantami, aktywistami, animatorami życia kulturalnego, a także teoretykami podejmującymi temat dizajnu w regionie. Są wśród nich: Klaudia i Krzysztof Roksela (twórcy „Gryfnie”), Ewa Kucharska, Ewa Gołębiowska, Joanna Sowula, Marta Frank i Marcin Babko, Bogna Polańska, Roma Skuza oraz Kaja Nosal (twórczynie bro.Katu), Karolina i Piotr Jakoweńko, Bogdan Kosak, Patrycja Walter, Dominik Tokarski i Michał Kubieniec, Natalia Jakóbiec, Katarzyna Pełka oraz Marcin Krater (Wzorro Design), Stanisław Ruksza, Matylda Sałajewska oraz Irma Kozina. Ich głos to ważne uzupełnienie i kontekst opisanych powyżej badań.

Design w śląskim

Ruszył projekt badawczy pn. Opracowanie koncepcji prezentacji rozwoju trendów wzornictwa na obszarze Województwa Śląskiego po roku 1900 (…) prowadzony przez dr hab. Irmę Kozinę wraz z zespołem, którego jestem częścią, na zlecenie projektu Design Silesia.

Przedsięwzięcie jest częścią unijnego projektu Design Silesia, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Celem badania jest odtworzenie dziejów i ustalenie najważniejszych osiągnięć działających w województwie śląskim firm produkujących przedmioty codziennego użytku, takich jak fabryki porcelany, wytwórnie mebli, sprzętów elektronicznych, maszyn, itp. Podjęta zostanie także próba rekonstrukcji karier wybitnych projektantów z regonu lub projektujących dla regionu. Zamierzeniem ostatecznym będzie sporządzenie listy kilkudziesięciu obiektów/projektów, które będzie można określić mianem wybitnych realizacji z zakresu designu w województwie śląskim. Wyniki badań zostaną opublikowane (planowane jest wydanie 500 sztuk bezpłatnych albumów) oraz posłużą jako materiał merytoryczny do stworzenia wirtualnej wystawy z wybranych najlepszych obiektów/projektów dostępnej na portalu www.design-silesia.pl.

Ala ma pióro

To druga edycja warsztatów Ala ma font(a), oparta na tym samym modelu zajęć, jednak skupiona wokół innego tematu — tym razem kaligrafii. Zaproszeni nauczyciele to: Verena Gerlach, Sarah Lazarevic, Filip Blažek, Martin Majoor oraz Marian Misiak. Warsztaty trwają od marca 2012 — zakończą się w grudniu tego roku. Dotychczasowe rezultaty można zobaczyć na blogu: alahasapen.blogspot.com

Krój pisma nad którym tym razem pracuję to połączenie klasycznego, wynikającego z narzędzia italika z geometrycznością fraktury, rezultaty wkrótce…

Ala ma font(a)

Od marca do grudnia 2011 brałam udział w warsztatach typograficznych zorganizowanych na ASP w Katowicach, których celem było pochylenie się nad problemem projektowania krojów pism przeznaczonych do publikacji dla dzieci. Kuratorką cylku warsztatów była Ewa Satalecka, a prowadzącymi poszczególne spotkania: Ann Bessemans, Filip Blažek, Eben Sorkin, Martin Majoor i Marian Misiak. Warsztaty miały właściwie charakter studiów podyplomowych, ponieważ przez ponad pół roku spotykaliśmy się raz w miesiącu na 3 dniowe zjazdy, podczas których miała miejsce zarowno praca praktyczna, jak i wykłady i omówienie własnego researchu. Atmosferę warsztatów można choć w części poczuć przeglądając blog, którego byłam redaktorką: typefacesforkids.blogspot.com

Projekt, który realizowałam na warsztatach, to krój pisma Mylady:

Mylady to organiczne pismo akcydensowe o cechach prostej kursywy. Kształty liter wynikają z użycia kaligraficznego narzędzia, co nadaje im delikatny i subtelny humanistyczny charakter.
Główne cechy kroju to: stosunkowo wyciągnięte wydłużenia górne i dolne, które zmuszają do stosowania dosyć dużej interlinii. Dekoracyjne
szeryfy nadają specyficzny klimat stronom złożonym Mylady. Jest to krój pisma, który można stosować w określonych logotypach, na opakowaniach oraz w nagłówkach. Ponadto może być używany w książkach dla dzieci, w połączeniu z ilustracją o delikatnym, wrażliwym charakterze.

 

Prace wszystkich uczestników warsztatów można zobaczyć w publikacji, której wersja elektroniczna znajduje się na issu >>